Art. 1. – Se aprobă Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

ANEXA

CRITERIILE DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezentele criterii de evaluare se aplică personalului angajat cu contract individual de muncă din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu excepţia celui care ocupă funcţii de demnitate publică, a secretarului general, a secretarilor generali adjuncţi şi a celui salarizat pe bază de contract de prestări servicii.

(2) Prezentele criterii de evaluare se pot aplica şi la nivelul instituţiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 2. – (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei dintre cerinţele postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii acestuia la un moment dat.

(2) Pentru atingerea obiectivului menţionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevăd evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor.

CAPITOLUL II

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual

Art. 3. – Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

Art. 4. – Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru:

a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;

b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de creştere a performanţelor lor;

c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor;

d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

Art. 5. – Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;

b) interviul;

c) contrasemnarea fişei de evaluare.

Art. 6. – (1) Evaluatorul este persoana din cadrul instituţiei, cu atribuţii de conducere a compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatul evaluat sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului angajat.

(2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator:

a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;

b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere;

c) persoana aflată într-o funcţie de conducere în cadrul ministerului, care coordonează domeniul de activitate pentru director general/director.

Art. 7. – (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului.

(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale.

Art. 8. – (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevăzută la alin. (2), următoarele categorii de salariaţi:

a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant, de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an;

b) persoanele angajate în cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, al căror contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la reluarea activităţii;

c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face după o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii.

Art. 9. – In mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite sau când este promovat în grad superior.

Art. 10. – (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) In funcţie de specificul activităţii desfăşurate efectiv de către salariat, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

(3) Salariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere vor fi evaluaţi pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.

Art. 11. – Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completează fişele de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv nr. 2b, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;

e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 12. – (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare;

b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată.

(2) In cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fişa de evaluare.

Art. 13. – (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.

(2) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

(3) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 – nivel minim şi nota 5 – nivel maxim.

Art. 14. – Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-2,00 – nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. în acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;

b) între 2,01-3,00 – satisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor ce trebuie atins şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă;

c) între 3,01-4,00 – bine. Performanţa se situează în limitele superioare al standardelor şi ale performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;

d) între 4,01-5,00 – foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi salariaţi.

Art. 15. – (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate la art. 5 lit. a) şi b), fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.

(2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în funcţia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a instituţiei.

(3) In situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei, fişa de evaluare nu se contrasemnează.

Art. 16. – (1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;

b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.

(2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat.

Art. 17. – (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul instituţiei.

(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului autorităţii. Aceasta va soluţiona contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar.

(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.

(4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 18. – Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (3), evaluarea performanţelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 19. -Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1

la criteriile de evaluare

CRITERII GENERALE

de evaluare a personalului contractual

I. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă posturi de execuţie:

1. cunoştinţe şi experienţă;

2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;

3. judecata şi impactul deciziilor;

4. contacte şi comunicare;

5. condiţii de muncă;

6. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

II. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă posturi de conducere:

1. cunoştinţe şi experienţă;

2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;

3. judecata şi impactul deciziilor;

4. influenţă, coordonare şi supervizare;

5. contacte şi comunicare;

6. condiţii de muncă;

7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

ANEXA Nr. 2a

la criteriile de evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă posturi contractuale de conducere

Numele şi prenumele persoanei evaluate……………………………………………………

Funcţia…………………………………………………………………………………………………..

Data ultimei promovări……………………………………………………………………………

Numele şi prenumele evaluatorului……………………………………………………………

Funcţia…………………………………………………………………………………………………..

Perioada evaluată: de la……………………………………la…………………………………

Nr. crt. Obiective în perioada evaluată % din timp Realizat (pondere) % Nota
         
         
Nr. crt. Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat (pondere) % Nota
         
         
         

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor |__________________________|

Nr. crt. Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale Note Comentarii
1. Cunoştinţe şi experienţă    
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor    
3. Judecata şi impactul deciziilor    
4. Influenţă, coordonare şi supervizare    
5. Contacte şi comunicare    
6. Condiţii de muncă    
7. Incompatibilităţi şi regimuri speciale    
8. Alte criterii specifice*)    

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare |_________________|

Nota finală a evaluării |_______________________|

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2

Calificativul evaluării |__________________________|

Rezultate deosebite:

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

Alte observaţii:

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

Comentariile persoanei evaluate
Obiective pentru următoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul % din timp
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Propuneri de programe de instruire/formare profesională pentru perioada următoare

Numele şi prenumele persoanei evaluate…………………………………………..

Funcţia…………………………………………………………………………………………..

Semnătura…………………………………………….

Data……………………………………………………..

Numele şi prenumele evaluatorului……………………………………………………

Funcţia………………………………………………………………………………………….

Semnătura evaluatorului……………………………………

Data……………………………………………………………….

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează……………………….

Funcţia………………………………………………………………………………………….

Semnătura persoanei care contrasemnează…………………………………

Data……………………………………………………………….

Am luat cunoştinţă de fişa de evaluare după contrasemnare.

Semnătura persoanei evaluate…………………………………

Data………………………………………………………………

*) Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de specificul domeniului de activitate.

ANEXA Nr. 2b

la criteriile de evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă posturi contractuale de execuţie

Numele şi prenumele persoanei evaluate……………………………………………………

Funcţia…………………………………………………………………………………………………..

Gradul/Treapta………………………………………………………………………………………..

Data ultimei promovări……………………………………………………………………………..

Numele şi prenumele evaluatorului…………………………………………………………….

Funcţia……………………………………………………………………………………………………

Perioada evaluată: de la…………………………………..la…………………………………..

Nr. crt. Obiective în perioada evaluată % din timp Realizat (pondere) % Nota
         
         
Nr. crt. Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat (pondere) % Nota
         
         
         

Nota pentru îndeplinirea obiectivelor |____________________________|

Nr. crt. Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale Note Comentarii
1. Cunoştinţe şi experienţă    
2. Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor    
3. Judecata şi impactul deciziilor    
4. Contacte şi comunicare    
5. Condiţii de muncă    
6. Incompatibilităţi şi regimuri speciale    
7. Alte criterii specifice*)    

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare |_________________________|

Nota finală a evaluării |____________________________|

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2

Calificativul evaluării |____________________________|

Rezultate deosebite:

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1 …………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

Alte observaţii:

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

Comentariile persoanei evaluate
Obiective pentru următoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul % din timp
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Propuneri de programe de instruire/formare profesională pentru perioada următoare

Numele şi prenumele persoanei evaluate…………………………………………..

Funcţia…………………………………………………………………………………………..

Semnătura…………………………………………….

Data……………………………………………………..

Numele şi prenumele evaluatorului……………………………………………………

Funcţia………………………………………………………………………………………….

Semnătura evaluatorului……………………………………

Data……………………………………………………………….

Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează……………………….

Funcţia………………………………………………………………………………………….

Semnătura persoanei care contrasemnează…………………………………

Data………………………

Am luat cunoştinţă de fişa de evaluare după contrasemnare.

Semnătura persoanei evaluate…………………………………

Data………………………

*) Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de specificul domeniului de activitate.

ANEXA Nr. 3

la criteriile de evaluare

Denumirea instituţiei Direcţia/Serviciul/Biroul/Compartimentul Aprob1)
  FIŞA POSTULUI

nr…………………..

 
       

Informaţii generale privind postul:

1. Denumirea postului:

2. Nivelul postului: de conducere/de execuţie

3. Obiectivul/Obiectivele postului:

Condiţii specifice privind ocuparea postului2):

1. Studii de specialitate:

2. Perfecţionări (specializări)3):

3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară:

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator:

5. Limbi străine4):

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

7. Cerinţe specifice5):

8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

Descrierea sarcinilor ce revin postului:

1.

2.

……………………………………………………………………..

Responsabilitatea implicată de post:

1. De pregătire/luare a deciziilor6):

2. Delegare de atribuţii şi competenţă:

3. De păstrare a confidenţialităţii:

Sfera relaţională a titularului postului:

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice:

– subordonat faţă de:

– superior pentru:

b) relaţii funcţionale:

c) relaţii de control:

d) relaţii de reprezentare:

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice:

b) cu organizaţii internaţionale:

c) cu persoane juridice private:

Intocmit de7):

Numele şi prenumele:…………………

Funcţia:…………………………………

Semnătura:………………………………

Data întocmirii:………………….

S-a luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele:…………………………

Semnătura:………………………

Data:…………………..

Avizat de8):

Numele şi prenumele:……………………………..

Funcţia contractuală de conducere:………………………

Semnătura:…………………………….

Data:………………………..

1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului instituţiei. Se va semna de către conducătorul instituţiei şi se va ştampila în mod obligatoriu.

2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul instituţiei pentru ocuparea funcţiei corespunzătoare.

3) Dacă este cazul.

4) Pentru fiecare dintre criteriile „citit”, „scris” şi „vorbit” se va stabili nivelul cunoştinţelor după cum urmează: „cunoştinţe de bază”, „nivel mediu”, „nivel avansat”.

5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.

6) Limitele libertăţii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

7) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.

8) Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct. 7.